Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
You are already on: Main menu \ Index of all villages of the former county Zolyom / Zvolen
Below CURRENT names
(bold font type)

Babina
Bacuch
Bacurov
Badin
Balaze
Balog
Balog
Bana
Banska Bystrica
Becov
Benus
Bravacovo
Breziny
Brezno
Brezova
Brusno
Budca
Budicka
Bujakovo
Bukovec
Bully
Bystra
Bzovska Lehotka
Cacin
Cerin
Cierny Balog
Detva
Detvianska Huta
Dobra Niva
Dobroc
Dolina
Dolna Lehota
Dolna Micina
Dolne Prsany
Dolny Harmanec
Donovaly
Dubova
Dubove
Dubrava
Dubravica
Dubravy
Fajtov
Filipovo
Gasparovo
Hajniky
Harmanec
Harmanec
Hiadel
Horna Lehota
Horna Micina
Horne Prsany
Hrinova
Hrochot
Hronec
Hronsek
Hronska Breznica
Jabrikova
Janosovka
Jaraba
Jasenie
Jergaly
Jergov
Kalinka
Kaliste
Kasova Lehotka
Klokoc
Komov
Kordiky
Korytarky
Kovacova
Kozelnik
Kralik
Kraliky
Kralova
Kram
Kramliste
Krivan
Kyncelova
Latky
Lehotka
Lieskovec
Lopej
Lubietova
Lucatin
Lukavica
Lukove
Lupcianska Ulica
Mala
Malachov
Medvedov
Medzibrod
Medzibrodie
Michalkova
Michalkova
Michalova
Molca
Mostenica
Motova
Motycky
Myto pod Dumbierom
Nemce
Nemecka
Ocova
Oravce
Osrblie
Ostra Luka
Petova
Pliesovce
Pobisovo
Podbrezova
Podholiky
Podkonice
Podzamcok
Pohronska Polhora
Pohronsky Bukovec
Ponicka Huta
Ponicka Lehota
Poniky
Povraznik
Predajna
Priechod
Prsany
Puste
Raztoka
Riecka
Rybare
Sampor
Sandberg
Sasa
Sebedin
Sebedin-Becov
Selce
Selec
Sielnica
Sihla
Slatinka
Slatinske Lazy
Sliac
Slovenska Lupca
Spania Dolina
Srnkovo
Stare Hory
Stozok
Strelniky
Svaty Ondrej
Svaty Ondrej nad Hronom
Tajov
Tri Duby
Trnie
Turecka
Turova
Vajskova
Valaska
Valentova
Velka Luka
Viglas
Viglasska Huta
Viglasska Huta-Kalinka
Vlkanova
Vydrovo
Zajezova
Zamostie
Zavada
Zavodie
Zelezna Breznica
Zolna
Zupkov
Zvolen
Zvolenska Slatina
Zvolenske Podhradie
Below CURRENT names of villages (bold font type)
FORMER names of villages (normal font type)
Alscho-Lehota Alscho-Micschinye Alsoharmanec es Felsoharmanec Alsohermanec es Felsohermanec Also-Jelenecz Alsolehota Also-Lehota Also-Lehotha Alsomicsinye Also-Micsinye Alsopereseny Also-Petofalva Alsoprsan Alsoszabadi Altgebirge Alt-Geb�rg Altsohl Altsoll Babasek Babaszek Babina Babina Bacov Bacuch Bacuch Bacur Bacurov Bacurowa Baczuch Baczur Badin Badin Badin es Tridubi Balas Balasse Balaze Balazs Balog Balog Bana Banska Bistryca Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrice Batzurowa Bazuch Bdicka Becov Becow Becschow Becso Becsou Becsov Beneshaza Benus Benusa Benyus Berezna Besztercebanya Besztercz-Banya Beszterczebanya Besztercze-Banya Bikas Bisztra Blaze Bohmisch-Lipcsche Bohmisch-Luptsch Boroszno Bosok-Lehota Bozoklehota Bozok-Lehota Bozok Lehotka Bozokszabadi Bravaco Bravacovo Bravacz Brawacowo Bresnitz Bresnobanya Brezini Breziny Breznicka Brezno Brezno Breznobanya Brezno-Banya Brezno nad Hronom Brezova Brezova Brezyny Briesen Briesn Brusno Bruszno Buca Bucs Bucsa Bucscha Buczor Buczur Budas Budca Budicka Budicschka Budicska Bujakova Bujakovo Bukovec Bukovecz Bukowec Bulla Bullo Bully Bulow Bystra Bzovska Lehota Bzovska Lehotka Bzowska Lehota Cacin Ceren Cerin Cerni Cschacin Chrochot Cierny Balog Cierny Blh Cierny Hronec Csacsin Cschacschin Csecseny Csereny Cserin Cserincsacsinzavada Cserni Csacsin Cserni-Hronyecz Cserpatak Czerny Czacin Czerny Hronec Czeryn Dettva Dettvahuta Detva Detvianska Huta Detwa Dobo Dobova Dobraniva Dobra Niva Dobra Niwa Dobranyiva Dobranyiwa Dobroc Dobrocs Dobrokiraly Dobrokiralyi Dobrona Dobroniva Dobronya Dobroocsova Dobrovaralja Dobrovarallja Dobrovarallya Dobro-Varallya Dobro-Warallya Dolina Dolna Lehota Dolna Lehota Dolna Micina Dolne Prsany Dolni Jelenec Dolni Lhota Dolni Micina Dolni Petowa Dolny Harmanec Dombszog Donoval Donovaly Doval Druha Strana Dubova Dubova Dubove Dubovo Dubowa Dubowo Dubranocsova Dubraukralova Dubrava Dubravakralova Dubravica Dubravica Dubravicza Dubravy Dubrawitza Erdobadony Erdokoz Erdosurany Fajto Fajtov Fajtow Farkaschfalwa Farkasfalva Farkaspetofalva Feketebalog Felscho-Lehota Felscho-Micschinye Felso-Jelenecz Felsolehota Felso-Lehota Felso-Lehotha Felsomicsinye Felso-Micsinye Felsopereseny Felsoprsan Felsoszabadi Filipo Filipov Filipovo Garam-Bersencze Garam-Bersenze Garamberzence Garam-Berzencze Garamhalaszi Garamhidveg Garamnemetfalva Garamolaszka Garampeteri Garamseg Garamszeg Garamszek Garamszentandras Garamszentmiklos Garansek Gasparo Gasparovo Gaspero Gassparow Gergel Gergo Gergow Goncolfalva Gyetva Hajnik Hajnik es Trebula Hajniktrebula Hajniky Hajniky Halaszi Hamor Harmanec Harmanec Hedel Hegyhat Herencsvolgy Hermand Hermanec Hermanetz Hermanyecz Hiadel Hiadel Hjadal Hjadel Horhat Horna Lehota Horna Lehota Horna Micina Horne Prsany Horni Jelenec Horni Lhota Horni Micina Hrinova Hrinyova Hrochot Hrochot Hrochoth Hrochoty Hronec Hronec Hronec Hronov Hronsek Hronsek-Skalka Hronska Breznica Hronska Breznica Hronska Breznice Hronyecz Hutta Hyadel Imred Jabrekova Jabriko Jabrikova Jabrikova Jabrinkowa Janosonka Janosovka Janosovka Jaraba Jaraba Jarabo Jasen Jasena Jasenie Jaszena Jaszena es Kramlistja Jecenye Jeraba Jergaly Jergo Jergov Jeseni Jeszenow Jeszenye Kalina Kalinka Kalista Kaliste Kalistie Kalistja Kalistya Kallos Kalnok Kasova Lehota Kasova Lehotka Kassalehota Kassa-Lehota Kecskes Kincelova Kinczelova Kinczelowa Kiralyka Kisch-Salatnya Kisgaram Kisocsa Kisponik Kisszalatna Kis-Szalatna Kis-Szalattnya Kis-Tureczka Kis-Tureczka Klokoc Klokocs Klokocsch Komo Komocz Komov Komow Komowce Kordehaza Kordik Kordiky Korytarky Kovacova Kovacova Kovacsfalva Kovacsova Kowacowa Kowacschowa Kozelnik Kozelnik Kralik Kraliki Kraliky Kraliky Kralithi Kraliti Kralova Kralovske Dubravy Kram Kramliste Kramlistja Kramlistje Krivan Kyncelova Kyncelova Kyncelowa Latki Latky Lehotka Lehotka Lehottka Leskowec Lhota Lhota Libetbanya Libet-Banya Libetha Libethbanya Libeth-Banya Libethen Liebethen Lieskovec Lieskowec Lieszkoc Lieszkocz Lipcsche Lipcseiutca Lipcseutca Ljeszkoc Lopej Lopejvajszkovabrezova Loper Lubietova Lubjetowa Lucatin Lucato Lucsatin Lucsato Lucschatin Lukavica Lukavicza Lukawicza Lukoca Lukoca Lukova Lukove Lukovno Lukovo Lukowna Lupca Lupcianska Ulica Lupcianska Ulica Lupcica Mala Malachau Malacho Malachou Malachov Malachow Malaho Malako Malakopereseny Mala Nagy-Tureczka Mala Slatina Martalja Matyasfalva Maut Mauth Medved Medvedov Medwedow Medzibrod Medzibrodie Medzibrod nad Hronom Mezibrod Mezokoz Michalkova Michalkova Michalova Mihalkova Mihalkowa Mihalkowce Mihalovo Mihalyfalva Mihalyi Mihalykova Mihalytelek Mikloschfalwa Miklosfalu Miklosfalva Mikulassowa Mito Mocsa Mogyorod Molca Molca Molcsa Moolcsa Mosod Mosstenica Mostenic Mostenica Mostyenicza Moticsko Motova Mottofalu Motycky Motyok Muocsa Muolca Muolcsa Muolcscha Muotowa Muotowske Dubrawy Nova Kralova Muottyova Muotyova Muotyowa Mutyova Mutyova-Dubravi Myto Myto pod Dumbierom Nagyocsa Nagy-Salatnya Nagyszalatna Nagy-Szalatna Nagy-Szalattnya Nagy-Tureczka Nemce Nemce Nemcze Nemecka Nemecka Nemecke Nemeczka Nemetfalu Nemetfalva Nemet-Pelschotz Nemet-Pelsocz Neosolium Neozolium Neusohl Ne�soll Novisolium Ocova Ocovska Dubrava Ocowa Ocowske Dubrawy Ocschowa Ocsova Ocsova-Dubravi Ohegy Olaszka Oravce Oravcze Oravecz Orawce Orawcze Oroc Osrbla Osrblie Ostra Luka Ostra Luka Ostroluka Ostro-Luka Oszrblja Oszrblya Osztra Luka Osztroluka Ovar Ozolyom O-Zolyom Padkoc Pelsoc Perhat Peteri Petofalu Petofalva Petofolde Petova Philipow Pleschowcze Plessowce Plessowcze Pliesovce Pljessowice Pobisovo Podbrezova Podholiky Podholszki Podkanic Podkonic Podkonice Podkonicze Podvigles Podwigles Podzamcek Podzamcok Podzamcsok Podzamek Pohronska Polhora Pohronsky Bukovec Pojnik Pojnikhuta Pojnikhutta Pojniklehota Polhora Ponicka Huta Ponicka Lehota Ponik Ponikkoho Poniky Poraz Potkonicz Potkonicze Povraznik Povraznik Povraznyik Powrasnik Prechod Predajna Predajna Predojna Prichod Priechod Priechod Priehod Prjechod Prowaznik Prsan Prsany Prsany Prschan Prssany Puobis Puste Puszto Pusztvo Rastoka Raszto Rasztoka Raztoka Recka Recske Rhonitz Ribar Riecka Riecschka Riecska Rjecka Rjecska Rohnic Ronic Rostoka Rybare Rybary Sailersdorf Sajba Sampor Sandberg S-Andrasch Sasa Sasy Saszi Schajba Schwarzwasser Sebedin Sebedin Sebedin-Becov Sebeser Sebo Selce Selec Selecz Selnice Siegel-Glash�tte Sielnica Sielnicza Sihla Slatinka Slatinske Lazy Sliac Slovenska Lupca Spania Dolina Srnka Srnkovo Ssajba Stare Hory Stare Hory Druhasztrana Stosok Stossky Stossok Stozky Stozok Stozok Strelniky Svaty Ondrej Svaty Ondrej nad Hronom Swaty Ondrej Syelnice Syhla Szampor Sz-Andras Szasz Szaszi Szaszpelsoc Szebedeny Szebedin Szelcse Szelec Szelecz Szelnye Szentandras Szent-Andras Szent-Balas Szielnic Szielnicza Szielnicze Szihla Szikla Szjelnice Szrnka Sztare Hori Sztossok Sztozsok Tajo Tajov Tajova Tajowa Ternye Ternye es Hrabini Toth-Lipcsche Totlipcse Tot-Lipcse Totpelsoc Tot-Pelsocz Tri Dubi Tri Duby Tri Duby Trna Trnie Trnie Try Duby Tur Turava Turecka Turova Turova Turowa Ujmogyorod Urvolgy Utcalipcse Vacok Vaiszkova Vajskova Valaska Valaszka Valentova Vamos Vamosfalu Vas-Bersencze Vasberzence Vas-Berzencze Vasegeto Veghles Veghleshuta Veghles-Varallya Vegles Vegleshuta Vegles-Huta Vegleskalnok Veglesvarallya Velka Luka Velka Slatina Veteres Montes Veterosolium Veterozolium Vetusolium Vidrova Vidrovo Viglas Viglas Viglasska Huta Viglasska Huta-Kalinka Vigles-Hutta Vlkanova Vlkanova Petova Vydrovo Walaska Walaszka Wamoschfalu Wasch-Bersenze Weglesch-Hutta Weglesch-Warallya Welka Welka Welka Slatina Wlkanowa Zajezova Zamoschtia Zamosti Zamostia Zamostie Zamostja Zamostje Zamostya Zamosztja Zampor Zavada Zavada Zavodie Zavodja Zelezna Breznica Zelezna Breznica Zelezna Breznice Zolna Zolna Zolyo-Lipcsche Zolyo-Lipcse Zolyom Zolyombalog Zolyombenyus Zolyomberezna Zolyombucs Zolyomkecskes Zolyomlipcse Zolyomluko Zolyommihalyi Zolyommiklos Zolyommocsa Zolyomnemeti Zolyompolhora Zolyomszabadi Zolyomternye Zolyomtur Zolyomvaralja Zolyomvarallya Zolyon-Varallya Zolyo-Warallya Zorenbach Zsupko Zsupkov Ztary Zwolen Zubkov Zupkov Zvolen Zvolenska Lupca Zvolenska Slatina Zvolenske Nemce Zvolenske Podhradie Zwolen
Copyright 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.